වැලිවේරිය, ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාගයක්

වැලිවේරිය, ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාගයක්

Sorry, this entry is only available in සිංහල and தமிழ். For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 
වැලිවේරිය, ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාගයක් ද ජනාධිපතිතුමා අතින් පිරිනැමුණු අතර විදුහල්පති චමින්ද ජයලත් පියතුමා වෙත ඊට අදාළ චෙක්පත ජනාධිපතිතුමා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

Share This Post

NEW