බොරැල්ල ආසනයේ ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායක ලෙස චන්දන කති‍්‍රආරච්චි මහතා පත් කර තිබේ

බොරැල්ල ආසනයේ ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායක ලෙස චන්දන කති‍්‍රආරච්චි මහතා පත් කර තිබේ

බොරැල්ල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායක ලෙස චන්දන කත්‍රිආරච්චි මහතා පත් කර තිබේ.

ඒ මහතා අද (30) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේය.

Share This Post

NEW