එම්.ආර්.සී ප්‍රනාන්දු මහතා නව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කරයි.

එම්.ආර්.සී ප්‍රනාන්දු මහතා නව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස  පත් කරයි.

මහාධිකරණ විනිසුරු එම්.ආර්.සී. ප්‍රනාන්දු මහතා අභියාචනාධිකරණයේ නව විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ මහතා අද (18) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ය.

 

Share This Post

NEW