අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම හෙට පෙ.ව 7.30 ට

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම හෙට පෙ.ව 7.30 ට

සෑම අහරුවාදා දිනකම පෙ.ව 9.30 ට පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ඉදිරියේ දී පෙ.ව 7.30 ට රැස්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව හෙට පෙ.ව 7.30 ට අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇත.

Share This Post

NEW