කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශය
1 අතිගරු. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍ය
මහවැලි සංවර්ධන පරිසර අමාත්‍ය
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍ය
2 ගරු. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
3 ගරු. ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
4 ගරු. ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය බුද්ධශාසන අමාත්‍ය
5 ගරු. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
6 ගරු. මංගල සමරවීර මැතිතුමා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු. එස්.බී.දිසානායක මැතිතුමා සමාජ සවිබලගැන්වීම් සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය
8 ගරු. ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ.සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා කම්කරු වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍ය
9 ගරු. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය
10 ගරු. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය
11 ගරු. රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය
12 ගරු. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
13 ගරු. තිලක් මාරපන මැතිතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය හා සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍ය
14 ගරු. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය
15 ගරු. (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
16 ගරු. මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
17 ගරු. වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
18 ගරු. එස්.බී.නාවින්න මැතිතුමා අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
19 ගරු. රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය
20 ගරු. පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
21 ගරු. මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
22 ගරු. නවින් දිසානායක මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
23 ගරු. රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා විදුලිබල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
24 ගරු. දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
25 ගරු. විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය
26 ගරු. පී.හැරිසන් මැතිතුමා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය
27 ගරු. කබිර් හෂිම් මැතිතුමා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය
28 ගරු. රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය
29 ගරු. ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
30 ගරු. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය
31 ගරු. අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
32 ගරු. යූ. පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
33 ගරු. චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිතුමිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය
34 ගරු. තලතා අතුකෝරල මැතිතුමිය අධිකරණ අමාත්‍ය විදේශ රැකියා අමාත්‍ය
35 ගරු. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
36 ගරු. එම්.එච්.ඒ.හලීම් මැතිතුමා තැපැල් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
37 ගරු. ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
38 ගරු. ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික අමාත්‍ය
39 ගරු. චන්දිම වීර‍ක්කොඩි මැතිතුමා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
40 ගරු. දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
41 ගරු. සාගල රත්නායක මැතිතුමා නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
42 ගරු. හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය
43 ගරු. ම‍නෝ ගනේෂන් මැතිතුමා ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය
44 ගරු. දයා ගමගේ මැතිතුමා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය
45 ගරු. මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය
46 ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු. සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය
NEW