කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශය
1 අතිගරු. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍ය
මහවැලි සංවර්ධන පරිසර අමාත්‍ය
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍ය
2 ගරු. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
3 ගරු. ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
4 ගරු. ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය බුද්ධශාසන අමාත්‍ය
5 ගරු. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
6 ගරු. මංගල සමරවීර මැතිතුමා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු.විජේදාස රාජපක්‍ෂ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
8 ගරු.රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා
9 ගරු. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය
10 ගරු. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණුව හා කදුරට උරුමය
11 ගරු. රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය
12 ගරු. තිලක් මාරපන මැතිතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය හා සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍ය
13 ගරු. (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
15 ගරු. වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
16 ගරු. එස්.බී.නාවින්න මැතිතුමා අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන
17 ගරු. රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය
18 ගරු. පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
19 ගරු. මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා කෘෂිකර්ම
20 ගරු. නවින් දිසානායක මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
21 ගරු. රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා විදුලිබල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
22 ගරු. දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ
23 ගරු. විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය
24 ගරු. පී.හැරිසන් මැතිතුමා සමාජ බලගැන්වීම
25 ගරු. කබිර් හෂිම් මැතිතුමා අධිවේගී මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන
26 ගරු. රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ
නීතිය හා සාමය
27 ගරු. ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
28 ගරු. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය
29 ගරු. අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
30 ගරු. යූ. පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
31 ගරු. චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිතුමිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය
32 ගරු. තලතා අතුකෝරල මැතිතුමිය අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ
33 ගරු. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
34 ගරු. එම්.එච්.ඒ.හලීම් මැතිතුමා තැපැල් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
35 ගරු. ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා ක‍්‍රීඩා
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
36 ගරු. ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා පුනරුත්ථාපන
නැවත පදිංචිකිරීම්
උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු
37 ගරු. සාගල රත්නායක මැතිතුමා යෞවන කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන
38 ගරු. හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා විදුලි සංදේශ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය
39 ගරු. ම‍නෝ ගනේෂන් මැතිතුමා ජාතික සහජීවනය
සංහිඳියාව සහ රාජ්‍ය භාෂා
40 ගරු. දයා ගමගේ මැතිතුමා සමාජ සුබසාධන හා ප‍්‍රාථමික කර්මාන්ත
41 ගරු. මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය
42 ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු. සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා තිරසාර සංවර්ධනය
වනජීවි හා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන
 
 
NEW