කැබිනට් අමාත්‍යවරු

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
01 ගරු. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් ආර්ථික බෞද්ධ හා සංස්කෘතික කටයුතු නාගරික සංවර්ධන
ජල සම්පාදන හා නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍ය
02 ගරු. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අධිකර මානව හිමිකම් සහ නිති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
03 ගරු. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රජා සවිබල ගැන්විම සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
04 ගරු. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විදේශ කටයුතු නිපුණතා සහ රැකිරක්ෂා අමාත්‍ය
05 ගරු. ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
06 ගරු. පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහතා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ
සමාජ ආරක්ෂණ සෞඛ්‍ය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
07 ගරු. බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තොරතුරු හා සන්නිවේදන
උසස් අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ නව උත්පාදන අමාත්‍ය
08 ගරු. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
09 ගරු. චමල් රාජපක්ෂ මහතා මහවැලි කෘෂි කටයුතු සංවර්ධන හා අභ්‍යන්තර වෙළද කටයුතු අමාත්‍ය
10 ගරු. ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන හා ක්‍රිඩා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
11 ගරු. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මාර්ග සහ මහ මාර්ග වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
12 ගරු. විමල් විරවංශ මහතා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ
කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමණාකාරණ
13 ගරු. මහින්ද අමරවිර මහතා විදුලිබල හා බල ශක්ති සහ මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ අමාත්‍ය
14 ගරු. එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා   පරිසර සහ වනජිවි සම්පත් සහ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
15 ගරු. රමේෂ් පතිරණ මහතා   වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂි කර්ම
16 ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සංචාරක සහ ගුවන් සේවා කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය