කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍යංශය අමාත්‍යවරු
01 ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
02 සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතුඅමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා
03 තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා
04 ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
05 විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා
06 සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක මහතා
07 කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ඩබ්ලිවි.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා
08 උසස් අධ්‍යාපන හා මහමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
09 විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා
10 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා
11 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා
12 විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා
13 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා
14 මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා
15 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා
16 ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා
17 අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී නාවින්න මහතා
18 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදීයුදීන්
19 මහා නරග හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
20 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා
21 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා
22 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
23 සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා
24 කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා
25 වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා
26 බුද්ධශාසන හා අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
27 ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබඳ අමාත්‍ය ‍ පී. හැරිසන් මහතා
28 රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා
29 රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
30 පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
31 නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා
32 වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා
33 කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය යූ.පලනි දිගම්බරම් මහතා
34 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය
35 විදේශ රැකියා කටයුතු අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය
36 අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
37 තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා
38 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා
39 බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්තාපන නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන්
40 ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා
41 ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා
42 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා
43 විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා
44 ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා
45 ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා
46 ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා මහතා