කැබිනට් අමාත්‍යවරු

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
1 අතිගරු. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍ය
මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍ය
පරිසර අමාත්‍ය
2 අග්‍රාමාත්‍ය ගරු. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
3 ගරු. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
4 ගරු. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
5 ගරු. මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
6 ගරු. මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
7 ගරු. රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා විදුලිබල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
8 ගරු. විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
9 ගරු විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය
10 ගරු. ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා පළාත් සභා පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
11 ගරු. ඩග්ලස් දේවානන්දා මැතිතුමා නැවත පදිංචි කිරීම පුනරුත්ථාපන
උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
12 ගරු. ආරුමුගන් තොණ්ඩමාන් මැතිතුමා කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
13 ගරු. වසන්ත නරේෂ් පරාක්‍රම සේනානායක මැතිතුමා සංචාරක හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය
14 ගරු. දුමින්ද දිසානායක මහතා වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
15 ගරු. දයාසිරි ජයසේකර මහතා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
16 ගරු. එස්.බී. නාවින්න මහතා සංස්කෘතික අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
17 ගරු. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
18 ගරු. වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිඳියා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය
19 ගරු. චමල් රාජපක්ෂ මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්
20 ගරු. එස්.බී. දිසානායක මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
21 ගරු. සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍ය
22 ගරු. බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍ය
23 ගරු. විමල් වීරවංශ මහතා නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍ය

NEW