නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
01 ගරු. සුමේධා ජී ජයසේන මහත්මිය තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
02 ගරු. සුසන්ත ගල්ගමුව පුංචිනිලමේ මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
03 ගරු. අමීර් අලී සෙයිඩ් මුහම්මඩ් සිහාබ්ඩින් මහතා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
04 ගරු. ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
05 ගරු. ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා නිවාස සහ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
06 ගරු. මොහොමඩ් කාසීම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
07 ගරු. ඒ.ජී. ඩුලිප් පණ්ඩුල පෙරේරා විජේසේකර මහතා තැපැල් /තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
08 ගරු. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
09 ගරු. නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගමගේ මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
10 ගරු. දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
11 ගරු. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
12 ගරු. රංජන් රාමනායක මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
13 ගරු. අශෝක අබේසිංහ මහතා ප්‍රවාහන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. බී.එම්. ඩී.තාරානාත් බස්නායක මහතා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
15 ගරු. හබීබි මොහොමඩ් මොහොමඩ් හරිස් මහතා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර නගර සංවර්ධන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
16 ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතානගේ මහතා විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරටඋරුමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
17 ගරු. ඒ.නිමල් ලන්සා වර්ණකුලසූරිය ‍මහතා ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
18 ගරු. එම්.කේ.එන්.මනුෂ නානායක්කාර මහතා විදුලි සංදේශ
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
19 ගරු. අනුරාධ ලංකා ප්‍රදීප් ජයරත්න මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
20 ගරු. එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
21 ගරු. පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා තිරසර සංවර්ධන වනජීවි සහ ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
22 ගරු. මුත්තු සිවලිංගම් මහතා සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
23 ගරු. සෙයිඞ් අලි ෂහීර් මවුලානා මහතා ජාතික ඒකබද්ධතා
සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
24 ගරු.අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
25 ගරු. අංගජන් රාමනාදන් මහතා කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
26 ගරු. කාදර් මස්තාන් මහතා නැවත පදිංචි කිරීම පුනරුත්ථාපන
උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
27 ගරු. එඩ්යඩ් ගුණසේකර මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
28 ගරු. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
29 ගරු. බුද්ධික පතිරණ මහතා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
NEW