නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
1 ගරු. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2 ගරු. එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ගරු. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
4 ගරු. අජිත් මාන්ප්පෙරුම මහතා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
5 ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
6 ගරු. පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු. අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මහතා වරයා හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
NEW