නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
01 ගරු. සුමේධා ජී ජයසේන මහත්මිය තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි
02 ගරු. සුසන්ත ගල්ගමුව පුංචිනිලමේ මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ
03 ගරු. අමීර් අලී සෙයිඩ් මුහම්මඩ් සිහාබ්ඩින් මහතා ග්‍රාමීය ආර්ථීකය පිළිබඳ
04 ගරු. ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය
05 ගරු. ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා නිවාස සහ ඉදිකිරීම්
06 ගරු. මොහොමඩ් කාසීම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය
07 ගරු. ඒ.ජී. ඩුලිප් පණ්ඩුල පෙරේරා විජේසේකර මහතා තැපැල් /තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ආගමික කටයුතු
08 ගරු. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා වැවිලි කර්මාන්ත
09 ගරු. නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගමගේ මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු
10 ගරු. දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා ආපදා කළමනාකරණ
11 ගරු. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන
12 ගරු. ජේ සී අලවතුවල මහතා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. රංජන් රාමනායක මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ
15 ගරු. අශෝක අබේසිංහ මහතා ප්‍රවාහන
16 ගරු. බී.එම්. ඩී.තාරානාත් බස්නායක මහතා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
17 ගරු. හබීබි මොහොමඩ් මොහොමඩ් හරිස් මහතා ක්‍රීඩා
18 ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතානගේ මහතා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු
19 ගරු. ඒ.නිමල් ලන්සා වර්ණකුලසූරිය ‍මහතා ස්වදේශ කටයුතු
20 ගරු. එම්.කේ.එන්.මනුෂ නානායක්කාර මහතා විදේශ රැකියා
21 ගරු. අනුරාධ ලංකා ප්‍රදීප් ජයරත්න මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර
22 ගරු. එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා අධිකරණ /බුද්ධශාසන
23 ගරු. පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු /වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු
24 ගරු. මුත්තු සිවලිංගම් මහතා සුළු හා ප‍්‍රාථමික කර්මාන්ත
NEW