නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
1 ගරු. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
1 ගරු. නිමල් ලන්සා මහතා ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2 ගරු. කංචන විජේසේකර මහතා ධීවර සහ ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ගරු. ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා රජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය