නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය
1 ගරු. ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සංචාරක සහ වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2 ගරු. අංගජන් රාමනාදන් මහතා කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ගරු. මනුෂ නානායක්කාර මහතා කම්කරු හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
4 ගරු. ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
5 ගරු. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
6 ගරු. නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු. කාදර් මස්තාන් මහතා නැවත පදිංචි කිරීම පුනරුත්ථාපන හා උතුරු සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
8 ගරු. එස්. වියාලේන්දිරන් මහතා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන (නැගෙනහිර සංවර්ධන) නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
9 ගරු. ආර්.ඩී. අශෝක පි‍්‍රයන්ත මහතා සංස්කෘතික අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
NEW