ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන

Mathin Nidahas Ratak 001

දැක්ම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ “මෛත්‍රී පාලනයක් – ස්ථාවර රටක්” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුකූලව මතින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකිරීම මඟින් ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික වශයෙන් සංවර්ධනයට පසුබිම සැකසීම.

මෙහෙවර

මද්‍යසාර, දුම්කොළ හා නිතී විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීමෙන් ඒවා භාවිතයෙන් වන හානිය අවම කිරීම මඟින් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම දියුණු කිරීමත්, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව වැඩිකිරීමත්, දිළිඳුකම පිටුදැකීමත් සඳහා සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම.


 

පුවත්


NEW