අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු අමාත්‍යාංශය
1. උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා ජනාධිපති ලේකම්
2. ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
3. එස්.අ‍බේසිංහ මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්
4. ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
5. එස්.ඒ.එන්. සරණතිස්ස මහතා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය
6. එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
7. බන්දුල වික්‍රමාරච්චි මහතා සමාජ සුබසාධන සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
8. ඩී.එම්.ඒ.ආර්.බී. දිසානායක මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
9. එච්.එම්. ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා තරුණ කටයුතු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
10. උපාලි මාරසිංහ මහතා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
11. චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ මහතා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය
12. පී.එච්.ජේ.බී.සුගතදාස මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
13. පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
14. ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල මහතා තැපැල් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
15. ජේ.ඒ. රංජිත් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
16. බී.විජයරත්න මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
17. ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතා උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
18. ආචාර්ය බී.එම්.එස්.බටගොඩ මහතා විදුලිබල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
19. එල්.පී.ජයම්පති මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
20. ඩබ්ලිව්.එච්. කරුණාරත්න මහතා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
21. ආර්.නඩරාසාපිල්ලේ මහත්මිය කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
22. කේ.ඩී.එන්.ආර්. අසෝක මහතා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
23. ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
24. එන්.රූපසිංහ මහතා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
25. කපිල ‍‍වෛද්‍යරත්න මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
26. ඩී.ස්වරණපාල මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
27. ඩ්බ්.ජේ.පී.එස්. වීරකෝන් මහත්මිය සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
28. එම්.වයි.එස්. දේශප්‍රිය මහතා ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිඳියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය
29. ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.ආර්.අධිකාරි මහත්මිය අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
30. ඩී.සී.දිසානායක මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
31. බර්නාඩ් වසන්ත මහතා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය
32. කේ.ජී. අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය
33. රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
34. චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය
35. වසන්ත දේශප්‍රිය මහතා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය
36. පී. සුරේෂ් මහතා නැවත පදිංචි කිරීම පුනරුත්ථාපන උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
37. ඩී.ජී.එම්.වී. අපුආරච්චි මහතා නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
38. එස්.ටී. කොඩිකාර මහතා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
39. ඇසළ වීරකෝන් මහතා සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
40. ජී.එස්. විතානගේ මහතා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
41. කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
42. එන්. ඒ. සිසිර කුමාර මහතා වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
43. ඩී.කේ.ආර්. ඒකනායක මහත්මිය ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
44. ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා තිරසර සංවර්ධන වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
45. ඩබ්ලිව්.එම්.කේ.එස්.ඩී. විජයබන්ඩාර මහත්මිය විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
46. එච්.ටි. කමල් පද්මසිරි මහතා පළාත් සභා පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
NEW