අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු අමාත්‍යාංශය
1 උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා ජනාධිපති ලේකම්
2 හේමසිරි ප‍්‍රනාන්දු මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
3 ඩී.එම්.ඒ.ආර්.බී. දිසානායක මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
4 ආර්.පී. ආරියසිංහ මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
5 එල්.පී. ජයම්පති මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
6 කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
7 ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටගොඩ මහතා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශ
8 පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
9 එච්.ටී. කමල් පද්මසිරි මහතා පළාත් සභා පළාත් පාලන සහ කී‍්‍රඩා අමාත්‍යාංශය
10 වී. සිවඥානසෝති මහතා නැවත පදිංචි කිරීම පුනරුත්ථාපන
උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
11 එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ මහතා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
12 එස්.එම්. මොහොම්ඩ් මහත්මිය කඳුරට නව ගම්මාන
යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
13 එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා සංචාරක හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය
14 සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
15 එන්.ඒ. සිසිර කුමාර මහතා වාරිමාර්ග ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
16 එස්.ආර්. ආටිගල මහතා මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
17 දර්ශනා සේනානානයක මහත්මිය සංස්කෘතික අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
18 වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
19 ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
20 එස්.පී. කොඩිකාර මහතා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය
21 ආර්.ඩබ්. ආර්. පේමසිරි මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
NEW