අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු අමාත්‍යාංශය
01. ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ලේකම්
02. ඊ.එම්.එස්.බී.ඒකනායක මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
03. එස්.අබේසිංහ මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්
04. වී.සිවඥානසෝති මහතා ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශය
05. ආචාර්ය ආර්.එස්.එස්.සමරතුංග මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශය
06. එස්.එ්.එන්.සරණතිස්ස මහතා කම්කරු වෘත්තිය සමිති සබඳතා හා සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
07. එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
08. බන්දුල වික්‍රමාරච්චි මහතා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
09. ඩී.එම්.ඒ.ආර්.බී.දිසානායක මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
10. එච්.එම්. ගාමිණී සෙනෙවිරත්න විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
11. උපාලි මාරසිංහ මහතා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
12. චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ මහතා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය
13. පී.එච්.ජේ.බී.සුගතදාස මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
14. එස්.එස්.මියනවල මහතා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
15. එම්. අධිකාරි මහත්මිය අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
16. ආර්.එස්.ඩී.බි.මීගස්මුල්ල මහතා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය
17. උදය ආර්.සෙනෙවිරත්න මහතා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය
18. ජේ.ඒ.රංජිත් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
19. ජයන්ත විජේරත්න මහතා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
20. බී.විජයරත්න මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
21. ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශය
22. ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටගොඩ මහතා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
23. එල්. පී. ජයම්පති මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
24. එම්. අයි. එම්. රාෆික් මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යාංශය
25. ආචාර්ය අයි.එච්.කේ. මහනාම මහතා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
26. ඩී.කේ. ආර්. ඒකනායක මහත්මිය ග්‍රාමීය ආර්ථීකය පිළිබද අමාත්‍යාංශය
27. ආර්.නඩරාසාපිල්ලේ මහත්මිය කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
28. නීල් රංජිත් අශෝක මහතා කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු
29. ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
30. එන්.රූපසිංහ මහතා මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
31. කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
32. පී.රණේපුර මහතා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තිය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
33. ඩී.ස්වර්ණපාල මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඔ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය
34. ඩබ්ලිවි.එම්.පී.ජී.වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය
35. ජගත් පී. විජේවීර මහතා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
36. ඩී.සී.දිසානායක මහතා උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
37. ඩබ්.කේ.කේ. අතුකෝරළ මහත්මිය නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශය
38. පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
39. චන්ද්‍රානි සේනාරත්න මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය
40. රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
41. එම්.ඒ සිසිර කුමාර වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
42. චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය
43. එච්.ටී.කමල් පද්මසිරි මහතා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
44. වසන්ත දේශප්‍රිය මහතා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය
45. එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ මහතා විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය
46. පී.සුරේෂ් මහතා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
47. ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා තැපැල් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
48. ටී.පී.ජී.එන්.ද අල්විස් මහතා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
49. ඇසළ වීරකෝන් මහතා සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
50. ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
51. එල්.ඩී.සේනානායක මහත්මිය සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය
52. නිහාල් සෝමවීර මහතා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
53. ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි මහතා නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
NEW