රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශය
1 ගරු. චමල් රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
2 ගරු. වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ගරු. ගාමිණි ලොකුගේ මහතා නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
4 ගරු. මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
5 ගරු. එස්ගබීගදිසානායක මහතා ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
6 ගරු. ජෝන් සෙනෙවිරත්න මහතා ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු. මහින්ද සමරසිංහ මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
8 ගරු. සීගබී රත්නායක මහතා දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
9 ගරු. ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10 ගරු. සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11 ගරු. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා අභ්‍යන්තර වෙළෙද සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12 ගරු. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13 ගරු. පියංකර ජයරත්න මහතා දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 ගරු. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පුනර්ජනනීය බලශක්ති හා විදුලිබල රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16 ගරු. දුමින්ද දිසානායක මහතා තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17 ගරු. රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18 ගරු. දයාසිරි ජයසේකර මහතා කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19 ගරු. ලසන්ත අලගියවන්න මහතා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20 ගරු. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21 ගරු. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22 ගරු. තිලංග සුමතිපාල මහතා තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23 ගරු. මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24 ගරු. විජිත බේරුගොඩ මහතා කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25 ගරු. රොෂාන් රණසිංහ මහතා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26 ගරු. ජානක වක්කුඹුර මහතා අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27 ගරු. විදුර වික්‍රමනායක මහතා කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28 ගරු. ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සංවර්ධන බැංකු සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29 ගරු. කනක හේරත් මහතා වරාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30 ගරු. දිලුම් අමුණුගම මහතා ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
31 ගරු. ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32 ගරු. විමලවීර දිසානායක මහතා වනජීවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
33 ගරු. ජයන්ත සමරවීර මහතා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
34 ගරු. සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතා ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35 ගරු. තාරක බාලසූරිය මහතා සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය