රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශය
01 ගරු. රන්ජන් රාමනායක මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02 ගරු. විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මිය අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03 ගරු. ජේ.සී. අලවතුවල මහතා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04 ගරු. ඉරාන් විරක්‍රමරත්න මහතා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05 ගරු. රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා සංචාරක සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06 ගරු. වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07 ගරු. ලකී ජයවර්ධන මහතා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08 ගරු. නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09 ගරු. දිනේන්ද්‍ර රුවන් විජේවර්ධන මහතා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10 ගරු. චම්පිකා ප්‍රේමදාස මහතා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11 ගරු. අශෝක අබේසිංහ මහතා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12 ගරු. ෆයිසාල් කාසීම් මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13 ගරු. එච්.එම්.එම්. හාරීස් මහතා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. අමීර් අලී මහතා කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 ගරු. දිල්ප් වෙදආරච්චි මහතා ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16 ගරු. ඒ. ඉසෙඩ්.එම්. සෙයිඩ් මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17 ගරු. වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18 ගරු. අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
19 ගරු. වසන්ත සේනානායක මහතා විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20 ගරු. බුද්ධික පතිරණ මහතා කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍ය කටයුතු දිගුකාලීන අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම
සමූපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21 ගරු. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22 ගරු. ලකී ජයවර්ධන මහතා නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23 ගරු. මොහොමඩ් කාසිම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24 ගරු. අලි සහීර් මවුලානා සෙයිඩ් මහතා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
NEW