රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශය
1 ගරු. වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
2 ගරු. දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
3 ගරු. පියසේන ගමගේ මහතා තරුණ කන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
4 ගරු. සෙනෙවිරත්න මහතා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
5 ගරු. එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
6 ගරු. මොහාන් ලාල් ගේ‍්‍රරු මහතා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
7 ගරු. ශ‍්‍රියානි විජේවික‍්‍රම මහත්මිය පළාත් සභා පළාත් පාලන හා කී‍්‍රඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
8 ගරු. ඒ.එච්.එම් ෆවුසි මහතා ජාතික සමගිය සංහිඳියාව හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
9 ගරු. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10 ගරු. පවිත‍්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය
11 ගරු. අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12 ගරු. සී.බී. රත්නායක මහතා ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13 ගරු. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14 ගරු. එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 ගරු. සාලින්ද දිසානායක මහතා දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
NEW