புதிய இராஜாங்க அமைச்சர், பிரதி அமைச்சர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்பு

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர், பிரதி அமைச்சர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்பு

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சராக திரு. பிரியங்கர ஜயரத்ன நேற்று (21) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி கௌரவ

மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தார்.

அவ்வாறே புத்த சாசன பிரதி அமைச்சராக திரு. சாரதீ துஷ்மந்த மித்ரபால
ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தார்.

சாரதீ துஷ்மந்த மித்ரபால அவர்கள் ஏற்கனவே பிரதி நீதி அமைச்சராகவும் பணிபுரிகின்றார்.

Share This Post

NEW