புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கு நியமனம்.…  

புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கு நியமனம்.…  

புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களினால் இன்று (14) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

அவர்களின் பெயர் விபரங்களும்   முன்னர் வகித்த பதவிகளும்

 1. திரு.டப்ளியு.ஏ.பெரேரா                                        – மாவட்ட நீதிபதி
 2. திருமதி சீ.மீகொட   – மாவட்ட நீதிபதி
 3. செல்வி ஏ.ஐ.கே.ரணவீர   – மாவட்ட நீதிபதி
 4. செல்வி.கே.எஸ்.எல்.ஜயரத்ன   – தலைமை நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
 5. திரு.ஆர்.எஸ்.ஏ.திசாநாயக்க                                   – நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
 6. திரு.டப்ளியு.எம்.எம்.தல்கொடபிடிய                   – மாவட்ட நீதிபதி
 7. செல்வி டி.டப்ளியு.டப்ளியு.எம்.ஆர்.சி.பி.குமாரி தேல – மாவட்ட நீதிபதி
 8. திரு.எச்.எஸ்.பொன்னம்பெரும     – மாவட்ட நீதிபதி
 9. செல்வி எஸ்.ஐ.காலிங்கவன்ச     – மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி
 10. திரு.டி.ஏ.ஆர்.பத்திரன                     – நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
 11. திருமதி.என்.டி.விக்ரமசேகர     – அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி
 12. திருமதி.ஏ.ஜி.யு.எஸ்.என்.கே.செனவிரத்ன     – அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி

 

 

Share This Post