தூதுவர்கள்

Name Country
1 Mrs. Alaina Teplitz ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தூதுவர்
2 Mr. Akira Sugiyama ஜப்பான் தூதுவர்
3 Mr. Eric Lavertu பிரான்ஸ் குடியரசின் தூதுவர்
4 Mr. Ashraf Haidari ஆப்கானிஸ்தான் தூதுவர்