அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்

அமைச்சர்கள் அமைச்சுக்கள்
1 மேன்மைதங்கிய மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர்
மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர்
2 மாண்புமிகு பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க தேசிய கொள்கைகள்
பொருளாதார அலுவல்கள்
மீள் குடியேற்றம்
புனர்வாழ்வு
வடமாகாண அபிவிருத்தி
தொழிற்பயிற்சி திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்
3 கௌரவ ஜோன் அமரதுங்க சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி
வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
4 கௌரவ காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
5 கௌரவ மங்கள சமரவீர நிதி அமைச்சர்
6 கௌரவ லக்ஷமன் கிரியெல்ல அரச தொழில் முயற்சி
கண்டி மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
7 கௌரவ ரவூப் ஹக்கீம் நகர திட்டமிடல்
நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்
8 கௌரவ திலக் மாரப்பன வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
9 கௌரவ ராஜித சேனாரத்ன சுகாதார போசணை சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சர்
10 கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க மின்சக்தி
சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
11 கௌரவ வஜிர அபேவர்த்தன உள்ளக
உள்நாட்டலுவல்கள்
மாகாண சபைகள்
உள்ளூராட்சி அமைச்சர்
12 கௌரவ ரிஷாத் பதிறுதீன் கைத்தொழில்
வாணிப அலுவல்கள் நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள்குடியேற்றல்
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
13 கௌரவ பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க பெருநகரங்கள்
மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
14 கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
15 கௌரவ பீ ஹரிசன் விவசாயம்
கிராமிய பொருளாதார
நீர்ப்பாசனம்
மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
16 கௌரவ கபீர் ஹாசிம் நெடுஞ்சாலைகள்
வீதி அபிவிருத்தி
பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
17 கௌரவ ரஞ்சித் மத்தும பண்டார பொதுநிர்வாக
அனர்த்த முகாமைத்துவ
பண்ணை வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
18 கௌரவ கயந்த கருணாதிலக காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
19 கௌரவ சஜித் பிரேமதாச வீடமைப்பு
நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்
20 கௌரவ அர்ஜுன ரணதுங்க போக்குவரத்து
சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
21 கௌரவ பழனி திகாம்பரம் மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள்
உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
22 கௌரவ சந்ராணி பண்டார மகளிர்
சிறுவர் அலுவல்கள்
உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
23 கௌரவ தலதா அதுகோரள நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
24 கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் கல்வி அமைச்சர்
25 கௌரவ அப்துல் ஹலீம் முஹம்மட் ஹசீம் தபால் சேவைகள்
முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
26 கௌரவ சாகல ரத்நாயக்க துறைமுகங்கள்
கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
27 கௌரவ ஹரீன் பெர்ணான்டோ தொலைத்தொடர்பு
டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர்
28 கௌரவ மனோ கணேஷன் தேசிய ஒருமைப்பாடு
அரசகரும மொழிகள்
சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
29 கௌரவ தயா கமகே தொழில்
தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்
30 கௌரவ மலிக் சமர விக்ரம அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள்
சர்வதேச வர்த்தகம்
விஞ்ஞான
தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சர்
NEW