அமைச்சரவை அமைச்சர்‍கள்

அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்
1 அதிமேதகைய மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள்
பாதுகாப்பு அமைச்சர்
மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர்
தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சர்
2 மாண்புமிகு. ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்தே சிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்
3 மாண்புமிகு. ஜோன் அமரதுங்க அவர்கள்சு ற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறித்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
4 மாண்புமிகு. காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்வ லுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர்
புத்தசாசன அமைச்சர்
5 மாண்புமிகு. நிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள்போ க்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர அவர்கள்
நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர்
6 மாண்புமிகு. எஸ்.பீ.திசாநாயக்க அவர்கள்ச மூக வலுவூட்டல்
நலன்புரி மற்றும் மலைநாட்டு மரபுரிமைகள் அமைச்சர்
7 மாண்புமிகு. டபிள்யு.டீ.ஜே.செனெவிரத்ன அவர்கள்தொ ழில்
தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்பிரகமுவ அபிவிருத்தி அமைச்சர்
8 மாண்புமிகு. லக்‌ஷ்மன் கிரியெல்ல அவர்கள்உ யர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்
9 மாண்புமிகு. (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம அவர்கள்வி சேட கடமைப்பொறுப்புக்கள் அமைச்சர்
10 மாண்புமிகு. ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர்
11 மாண்புமிகு. அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள்அ னர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்
12 மாண்புமிகு. திலக் ஜனக்க மாரப்பன வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
13 மாண்புமிகு. சுசில் பிரேமஜயந்த அவர்கள்வி ஞ்ஞான
தொழினுட்ப மற்றும் தொழில் வாய்ப்பு அமைச்சர்
14 மாண்புமிகு. திலக் ஜனக்க மாரப்பன அபிவிருத்தி கடமைப்பொறுப்புக்கள் அமைச்சர்
15 மாண்புமிகு. (மருத்துவர்) ராஜித சேனாரத்ன அவர்கள்சு காதாரம்
போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சர்
16 மாண்புமிகு. மஹிந்த சமரசிங்க அவர்கள்து றைமுகங்கள்
கப்பற்றுறை அமைச்சர்
17 மாண்புமிகு வஜிர அபேவர்த்தன அவர்கள்
உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
18 மாண்புமிகு எஸ்.பீ.நாவின்ன அவர்கள்உ ள்ளக அலுவல்கள்
வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்
19 மாண்புமிகு ரிஷாத் பதியுதீன் அவர்கள்கை த்தொழில்
வாணிப அலுவல்கள் அமைச்சர்
20 மாண்புமிகு பாட்டலி சம்பிக்க றணவக்க அவர்கள்மா நகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
21 மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர அவர்கள்க டற்றொழில் மற்றும் நீரகவளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சர்
22 மாண்புமிகு நவின் திஸாநாயக்க அவர்கள்பெ ருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
23 மாண்புமிகு ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய அவர்கள்மி ன்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அமைச்சர்
24 மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க அவர்கள்க மத்தொழில் அமைச்சர்
25 மாண்புமிகு விஜித் விஜயமுனி சொய்சா அவர்கள்நீ ர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சர்.
26 மாண்புமிகு பி.ஹரிஷன் அவர்கள்கி ராமிய கைத்தொழில்கள் அமைச்சர்
27 மாண்புமிகு கபீர் ஹஷிம் அவர்கள்அ ரசாங்க தொழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
28 மாண்புமிகு ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள்பொ து நிருவாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
29 மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக அவர்கள்கா ணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
30 மாண்புமிகு சஜித் பிரேமதாச அவர்கள்வீ டமைப்பு மற்றும் நிருமாணத்துறை அமைச்சர்
31 மாண்புமிகு அர்ஜூன ரணதுங்க அவர்கள்பெ ற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
32 மாண்புமிகு யூ.பழனி திகம்பரம் அவர்கள்ம லையக புதிய கிராமம்
தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
33 மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராணி பண்டார அவர்கள்ம களிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்
34 மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துகோரல அவர்கள்நீ தி அமைச்சர்
வெளிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர்
35 மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள்க ல்வி அமைச்சர்
36 மாண்புமிகு எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் அவர்கள்அ ஞ்சல்
அஞ்சல் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
37 மாண்புமிகு பைசர் முஸ்தபா அவர்கள்மா காண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர்.
38 மாண்புமிகு டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்கள்சி றைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு
மீள்குடியேற்றம்
புனர்வாழ்வளிப்பு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
39 மாண்புமிகு சந்திம வீரக்கொடி அவர்கள்தி றன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில்பயிற்சி அமைச்சர்
40 மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசேக்கர அவர்கள்வி ளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்
41 மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க அவர்கள்ச ட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
42 மாண்புமிகு ஹரீன் பெர்ணான்டோ அவர்கள்தொ லைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சர்
43 மாண்புமிகு மனோ கணேசன் அவர்கள்தே சிய சகவாழ்வு
கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர்
44 மாண்புமிகு தயா கமகே அவர்கள்ஆ ரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சர்
45 மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம அவர்கள்ச ர்வதேச வர்த்தக மற்றும் திறமுறை அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
46 பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் பொன்சேக்கா அவர்கள்பி ராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
NEW