பிரதி அமைச்சர்கள்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
1 கௌரவ நிமல் லன்சா சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்
2 கௌரவ காஞ்சன விஜேசேகர கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் பிரதி அமைச்சர்
3 கௌரவ இந்திக்க அநுருத்த பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள்
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி பிரதி அமைச்சர்