பிரதி அமைச்சர்கள்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
1 அனோமா கமகே அவர்கள் பெற்றோலிய வள அபிருத்தி பிரதி அமைச்சர்
2 எட்வட் குணசேகர அவர்கள் காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்
3 நளின் பண்டார ஜயமகா அவர்கள் அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள் மற்றும் சர்வதேச
4 அஜித் மான்னப்பெரும அவர்கள் சுற்றாடல்துறை பிரதி அமைச்சர்
5 கருணாரத்ன பரனவிதான அவர்கள் திறன் விருத்தி தொழிற்பயிற்சி பிரதி அமைச்சர்
6 புத்திக பத்திரன அவர்கள் கைத்தொழில் வாணிப அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்
7 பாலித குமார தெவரப்பெரும அவர்கள் சமூக வலுவூட்டல் பிரதி அமைச்சர்
NEW