புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்பு

புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்பு

புதிய அமைச்சர்கள் இன்று (20) முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் முன்னிலையில் பதவியேற்றனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

1. பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க – தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்

2. கௌரவ ஜோன் அமரதுங்க – சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

3. கௌரவ காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா – புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
4. கௌரவ மங்கள சமரவீர – நிதி மற்றும் ஊடகத் துறை அமைச்சர்

5. கௌரவ லக்ஷமன் கிரியெல்ல- அரச தொழில் முயற்சி, கண்டி மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
6. கௌரவ ரவூப் ஹக்கீம் – நகர திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்

7. கௌரவ திலக் மாரப்பன – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

8. கௌரவ ராஜித சேனாரத்ன – சுகாதார, போசணைகள் சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சர்

9. கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க – மின்சக்தி, சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சர்

10. கௌரவ வஜிர அபேவர்த்தன – உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி அமைச்சர்

11. கௌரவ ரிஷாத் பதிறுதீன் – கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள் நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள்குடியேற்றல், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

12. கௌரவ பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க – பெருநகரங்கள், மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்

13. கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்

14. கௌரவ பீ ஹரிசன் – விவசாயம், கிராமிய பொருளாதாரம், பண்ணை வள அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்

15. கௌரவ கபீர் ஹாசிம் – நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்

16. கௌரவ ரஞ்சித் மத்தும பண்டார – பொதுநிர்வாக, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

17. கௌரவ கயந்த கருணாதிலக – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு

18. கௌரவ சஜித் பிரேமதாச – வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்

19. கௌரவ அர்ஜுன ரணதுங்க – போக்குவரத்து, சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்

20. கௌரவ பழனி திகாம்பரம் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

21. கௌரவ சந்ராணி பண்டார – மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள், உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சர்

22. கௌரவ தலதா அதுகோரள – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்

23. கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் – கல்வி அமைச்சர்

24. கௌரவ அப்துல் ஹலீம் முஹம்மட் ஹசீம் – தபால் சேவைகள், முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

25. கௌரவ சாகல ரத்நாயக்க – துறைமுகங்கள், கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

26. கௌரவ ஹரீன் பெர்ணான்டோ – தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர்

27. கௌரவ மனோ கணேஷன் – தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

28. கௌரவ தயா கமகே – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்

29. கௌரவ மலிக் சமர விக்ரம – அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள், சர்வதேச வர்த்தகம், விஞ்ஞான, தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சர்

Share This Post

NEW