அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள்

அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் அமைச்சுக்கள்
1 திரு. உதய ஆர் செனவிரத்ன ஜனாதிபதியின் செயலாளர்
2 எஸ்.எச்.எஸ்.கோட்டேகொட அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு
3 திருமதி எஸ்.எம்.மொஹமட் அவர்கள் தபால் சேவைகள்
முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
4 வீ.சிவஞானசோதி அவர்கள் தேசிய கொள்கைகள்
பொருளாதார அலுவல்கள்
மீள் குடியேற்றம்
புனர்வாழ்வு
வடமாகாண அபிவிருத்தி
தொழிற்பயிற்சி திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சு
5 பத்மசிறி ஜயமான்ன அவர்கள் கல்வி அமைச்சு
6 ஆர்.எம்.டி.பி. மீகஸ்முல்ல அவர்கள் நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
7 ஜே.ஜே.ரத்னசிறி அவர்கள் பொதுநிர்வாக
அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
8 கலாநிதி பி.எம்.எஸ்.படகொட அவர்கள் மின்சக்தி
சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சு
9 எல்.பீ.ஜயம்பதி அவர்கள் போக்குவரத்து
சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு
10 என்.ரூபசிங்க அவர்கள் பெருநகரங்கள்
மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு
11 எச்.டீ.கமல் பத்மசிறி அவர்கள் உள்ளக
உள்நாட்டலுவல்கள்
மாகாண சபைகள்
உள்ளூராட்சி அமைச்சு
12 ஜே.ஏ.ரஞ்சித் அவர்கள் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு
13 ஏ.பீ.ஜீ.கீத்சிறி அவர்கள் புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு
14 எல்.டி.சேனாநாயக்க அவர்கள் மகளிர்
சிறுவர் அலுவல்கள்
உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு
15 டி.எம்.ஏ.ஆர்.பி.திசாநாயக்க அவர்கள் மஹாவலி அபிவிருத்தி
சுற்றாடல் துறை அமைச்சு
16 பீ.சுரேஷ் அவர்கள் மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள்
உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு
17 எச்.எம்.காமினி செனவிரத்ன அவர்கள் தொழில்
தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
18 கே.டி.என்.ஆர்.அசோக அவர்கள் கைத்தொழில்
வாணிப அலுவல்கள் நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள்குடியேற்றல்
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சு
19 கே.டி.எஸ்.ருவன்சந்ர அவர்கள் விவசாயம்
கிராமிய பொருளாதாரம்
பண்ணை வள அபிவிருத்தி
நீர்ப்பாசனம்
மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சு
20 ரவிந்திர ஹேவாவிதாரன அவர்கள் அரச தொழில் முயற்சி
கண்டிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சு
21 டபிள்யு. எச்.கருணாரத்ன அவர்கள் காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
22 எம்.வை.எஸ்.தேசப்பிரிய அவர்கள் தேசிய ஒருமைப்பாடு
அரசகரும மொழிகள்
சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
23 கே.பீ.பேர்னாட் வசந்த சில்வா அவர்கள் வீடமைப்பு
நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு
24 எஸ்.டீ.கொடிகார அவர்கள் அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள்
சர்வதேச வர்த்தகம்
விஞ்ஞான
தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சு
25 டபிள்யு.ஏ.சூலானந்த பெரேரா அவர்கள் தொலைத்தொடர்பு
டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சு
26 வசந்தா பெரேரா அவர்கள் சுகாதார
போசணை
சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சு
27 எம்.எம்.பீ கே. மாயாதுன்னே அவர்கள் நகர திட்டமிடல்
நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு
28 சிறி ஹெட்டிகே அவர்கள் சுற்றுலா அபிவிருத்தி
வனசீவராசிகள்
கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
29 ஆர்.பீ.ஆரியசிங்க அவர்கள் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
30 பராக்கிரம திஸாநாயக்க அவர்கள் துறைமுகங்கள்
கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு
31 சுனில் ஹெட்டியாரச்சி அவர்கள் நெடுஞ்சாலைகள்
வீதி அபிவிருத்தி
பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சு
32 கலாநிதி ஆர்.எச்.எஸ்.சமரதுங்க அவர்கள் நிதி மற்றும் ஊடகத் துறை அமைச்சு
NEW