இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
1 கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
2 கௌரவ வாசுதேவ நாணயக்கார நீர் வழங்கல் வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
3 கௌரவ காமினி லொகுகே நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
4 கௌரவ மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன நீர்ப்பாசன மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
5 கௌரவ எஸ்.பி.திசாநாயக்க காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
6 கௌரவ ஜோன் செனெவிரத்ன பொருளாதார மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
7 கௌரவ மஹிந்த சமரசிங்க பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
8 கௌரவ சி.பீ.ரத்நாயக்க புகையிரத சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
9 கௌரவ லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்த்தன தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
10 கௌரவ சுசந்த புஞ்சிநிலமே சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
11 கௌரவ அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா உள்ளக வர்த்தக மற்றும் பாவனையாளர் நலனோம்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
12 கௌரவ சுசில் பிரேமஜயந்த சர்வதேச ஒத்துழைப்புகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
13 கௌரவ பியங்கர ஜயரத்ன சுதேச மருத்துவ சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
14 கௌரவ ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
15 கௌரவ மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே மின்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
16 கௌரவ துமிந்த திசாநாயக்க இளைஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
17 கௌரவ ரோஹித்த அபேகுணவர்த்தன வலுச்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
18 கௌரவ தயாசிறி ஜயசேகர கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
19 கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண அரச முகாமைத்துவ மற்றும் கணக்கீட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
20 கௌரவ கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல முதலீட்டு மேம்பாட்டுகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
21 கௌரவ அருந்திக பெர்ணான்டோ சுற்றுலா மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
22 கௌரவ திலங்க சுமதிபால தொழிநுட்ப மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அமைச்சர்
23 கௌரவ மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
24 கௌரவ விஜித்த பேருகொட மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
25 கௌரவ ரொஷான் ரணசிங்க மகாவலி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
26 கௌரவ ஜானக வக்கும்புர ஏற்றுமதி விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
27 கௌரவ விதுர விக்கிரமநாயக்க விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
28 கௌரவ ஷெஹான் சேமசிங்க அபிவிருத்தி வங்கிகள் மற்றும் கடன் திட்டங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
29 கௌரவ கனக ஹேரத் துறைமுக அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
30 கௌரவ திலும் அமுனுகம போக்குவரத்துச் சேவைகள் முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
31 கௌரவ லொஹான் ரத்வத்தே நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
32 கௌரவ விமலவீர திசாநாயக்க வன ஜீவராசிகள் வள இராஜாங்க அமைச்சர்
33 கௌரவ ஜயந்த சமரவீர சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சர்
34 கௌரவ சனத் நிஷாந்த பெரேரா கடற்றொழில் மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடிக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
35 கௌரவ தாரக பாலசூரிய சமூகப் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்