සමෘද්ධිමත් සහ විනයගරුක රටක් පිළිබද සමස්ථ ජනතාව අද අපේක්ෂා දල්වාගෙන සිටින බව අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නායක ස්වාමින් වහන්සේ පවසති

සමෘද්ධිමත් සහ විනයගරුක රටක් පිළිබද සමස්ථ ජනතාව අද අපේක්ෂා දල්වාගෙන සිටින බව අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නායක ස්වාමින් වහන්සේ පවසති

Share This Post