කැබිනට් අමාත්‍යවරු

නම ධුරය
1. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම.
බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය
2. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම. ආර්ථික පුතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිීමේ අමාත්‍
3. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පා.ම. මුදල් අමාත්‍ය
4. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, පා.ම. කම්කරු අමාත්‍ය
5. ගරු ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමා, පා.ම. විදේශ අමාත්‍ය
6. ගරු පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය, පා.ම. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
7. ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, පා.ම. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
8. ගරු ඩග්ලස් දේවානන්දා මැතිතුමා, පා.ම. ධීවර අමාත්‍ය
9. ගරු ගාමිණි ලොකුගේ මැතිතුමා, පා.ම. විදුලිබල අමාත්‍යය
10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, පා.ම. වෙළඳ අමාත්‍ය
11. ගරු ආර්. එම්. සී. බී. රත්නායක මැතිතුමා, පා.ම. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය
12. ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, පා.ම. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
13. ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, පා.ම. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
14. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම. වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
15. ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා, පා.ම. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
16. ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා, පා.ම. මහාමාර්ග අමාත්‍ය
17. ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, පා.ම. කර්මාන්ත අමාත්‍ය
18. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා, පා.ම. පරිසර අමාත්‍ය
19. ගරු එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා, පා.ම. ඉඩම් අමාත්‍ය
20. ගරු මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා, පා.ම. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
21. ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා, පා.ම. ජල සම්පාදන අමාත්‍ය
22. ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා, පා.ම. බලශක්ති අමාත්‍ය
23. ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, පා.ම. වැවිලි අමාත්‍ය
24. ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා, පා.ම. සංචාරක අමාත්‍ය
25. ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා, පා.ම. වරාය හා නාවික අමාත්‍ය
26. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම. තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍ය
27. ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමා, පා.ම. අධිකරණ අමාත්‍ය
28. ගරු සරත් වීරසේකර මැතිතුමා, පා.ම. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය