කොමිෂන් සභා සාමාජිකයින්ගේ නාමලේඛනය

සාමාජිකයින් පත්කිරීම
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ VIIඅ. පරිච්ඡේදයේ I වන උපවගන්තියෙහි ඇතුළත් කොමිෂන් සභා සඳහා පත්කරන ලද සාමාජිකයින්ගේ නාම ලේඛනය

01. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
​​​
1. නිමල් ජී පුංචිහේවා මහතා ​- සාමාජික හා සභාපති
2. එස්.බී. දිවාරත්න මහතා ​- සාමාජික
3. එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා ​- සාමාජික
4. කේ.පී.පී. පතිරණ මහතා ​- සාමාජික
5. ජීවන් ත්‍යාගරාජා මහතා ​- සාමාජික

02. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

1. ගරු විශ්‍රාමික විනිසුරු ජගත් බාලපටබැඳි මැතිතුමා ​- සාමාජික හා සභාපති
2. ඉන්ද්‍රානි සුගතදාස මහත්මිය ​​​​- සාමාජික
3. වී. සිවඥාණසෝති මහතා​​​​- සාමාජික
4. වෛද්‍ය ටී.ආර්.සී. රුබේරු මහතා ​​​- සාමාජික
5. අහමඩ් ලෙබ්බෙ මොහොමඩ් සලීම් මහතා ​​- සාමාජික
6. ලීලසේන ලියනගම මහතා ​​​​- සාමාජික
7. ඩයන් ගෝමස් මහතා ​​​​​- සාමාජික
8. දිලිත් ජයවීර මහතා ​​​​​- සාමාජික
9. ඩබ්ලිව්.එච්. පියදාස මහතා ​​​​- සාමාජික

03. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

1. චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු මහතා ​​​- සාමාජික හා සභාපති
2. එස්. ලියනගම මහතා ​​​- සාමාජික
3. ඒ.එස්.පී.එස්. ප්‍රියන්ත සංජීව මහතා ​- සාමාජික
4. එන්.එස්.එම්. සම්සුදීන් මහතා ​​- සාමාජික
5. ගුණපාල වික්‍රමගේ මහතා ​​- සාමාජික
6. ප්‍රේමසිරි පෙරේරා මහතා ​​- සාමාජික
7. ටී.පී. පරමේෂ්වරන් මහතා ​​- සාමාජික

04. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව

1. ගරු විශ්‍රාමික විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර මැතිතුමිය ​​- සාමාජික හා සභාපති
2. ගරු විශ්‍රාමික විනිසුරු දීපාලි විජේසුන්දර මැතිතුමිය ​- සාමාජික
3. චන්ද්‍රා නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ​​​​- සාමාජික

05. මුදල් කොමිෂන් සභාව

1. සුමිත් අබේසිංහ මහතා ​​​- සාමාජික හා සභාපති
2. සින්නතම්බි සාමිතම්බි මහතා ​​- සාමාජික
3. ජනාධිපති නීතිඥ රාසික් ෆාරුක් මහතා​- සාමාජික

06. සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව 

01. මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා
02. ජයලත් රවී දිසානායක මහතා
03. පී.එච්.ජී. ප්‍රේමසිරි මහතා