රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු

නම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
1. ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා
කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
2. ඩී.පී.ජී. කුමාරසිරි මහතා වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම්
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
3. එස්.ඩී.ඒ.බී. බොරලැස්ස මහතා ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම්
හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
4. කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික
ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
5. එම්.එන්. රණසිංහ මහතා පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක
භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
6. එස්.ටී. කොඩිකාර මහතා ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී
ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
7. එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මහතා පළාත් සහා හා පළාත් පාලන කටයුතු
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
8. එච්.කේ.ඩී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.බී.හපුහින්න මහතා සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා
ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
9. තිස්ස හේවාවිතාන මහතා පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
10. එම්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහතා ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
11. එම්.ඒ.බි.වී. බණ්ඩාරනායක මහතා වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත
ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
12. එස්.එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා දහම් පාසැල්,  පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
13. එස්. අරුමෛනායගම් මහතා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙ‍ළෙඳපල විවිධාංගීකරණ
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
14. එස්.ජී. විජයබන්දු මහතා ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
15. එස්. සේනානායක මහතා පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත
කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
16. ඒ. සේනානායක මහතා පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන
හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
17. කේ.එච්.ඩී.කේ. සමරකෝන් මහතා සූර්යබල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
18. ඩී.ඩී. මාතරආරච්චි මහතා ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා
බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
19. මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක මහතා ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම්
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
20. ඒ.කේ.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.කේ.  වීරසේකර මහත්මිය දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල්
සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
21. ආර්. සුනේත්‍රා ගුණවර්ධන මහත්මිය බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇගළුම් නිෂ්පාදන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
22. කේ.එම්.එස්.ඩී. ජයසේකර මහත්මිය කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන,
පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
23. ඩබ්ලිව්.බී. පලුගස්වැව මහතා මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා  ජනාවාස පොදු යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
24. ඩී.එල්.පි.ආර්. අභයරත්න මහතා උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු
කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත
කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
25. කේ.ආර්. උඩුවාවල මහතා ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම් හා නියාමන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
26. ජේ.එම්. ටී. බණ්ඩා මහතා සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග
වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ හා රබර්
අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
27. එල්.එල්.ඒ. විජේසිරි මහතා වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූනු
හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස්
තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
28. ආර්.එම්.ඒ. රත්නායක මහතා මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
29. ඩී.ඩී. ආරියරත්න මහතා ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
30. කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන මහතා ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත
ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
31. එස්.එම්.ඩී.එල්.ඩී. අල්විස් මහතා වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා
මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
32. ආචාර්ය එම්. උපාලි සේදර මහතා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
33. මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඩබ්ලිව්.පී.පී. ප්‍රනාන්දු මහතා වනජීවි රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත
වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත්
සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
34. ජයන්ත චන්ද්‍රසෝම මහතා විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම,
ධීවර වරාය සංවර්ධන,  බහුදින ධීවර කටයුතු
හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
35. කේ.එච්. රවීන්ද්‍ර සමරවික්‍රම මහතා ග්‍රාමීය හා පාසැල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
36. එස්.එම්. පියතිස්ස මහතා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
37. පී.ඩබ්ලිව්. රාජපක්ෂ මහත්මිය නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා
නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
38. වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ්
රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
39. මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) වී.ආර්. සිල්වා මහතා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්
පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය