අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු

1 පි. බි. ජයසුන්දර මහතා ජනාධිපති ලේකම්
2 ගාමිණී සේදර සෙනරත් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
3 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්
4 ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි මහතා ලේකම්, මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
5 ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා ලේකම්, රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
6 ජගත් පී. විජේවීර මහතා ලේකම්, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
7 රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා ලේකම්, වැවිලි අමාත්‍යාංශය
8 ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මහතා ලේකම්, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
9 මේපර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ජගත් අල්විස් මහතා ලේකම් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
10 වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය ලේකම්, විදුලිබල අමාත්‍යාංශය
11 එම්.එම්.පි.කේ. මායාදුන්නේ මහතා ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
12 එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා ලේකම්, සංචාරක අමාත්‍යාංශය
13 එස්.ආර්. ආටිගල මහතා ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යාංශය
14 ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා ලේකම්, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
15 එම්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා ලේකම්, කම්කරු අමාත්‍යාංශය
16 ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය ධිවර අමාත්‍යාංශය
17 මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
18 එම්.කේ.බී. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
19 එන්.බී. මොන්ටි රණතුංග මහතා ලේකම්, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය
20 ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා ලේකම්, ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
21 ජේ.එම්.බී. ජයවර්ධන මහත්මිය ලේකම්, වෙළඳ අමාත්‍යාංශය
22 මේජර් ජනරාල් සංජීව මුණසිංහ ලේකම්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
23 මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඒ.කේ. සුමේධ පෙරේරා ලේකම්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
24 යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා ලේකම්, වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය
25 අනුරාධ විජේකෝන් මහතා ලේකම්, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
26 කේ.ඩී.ආර්. ඔල්ගා මහත්මිය ලේකම්, බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
27 වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ලේකම්, පරිසර අමාත්‍යාංශය
28 මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
29 මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා ලේකම්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
30 අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) ජයනාත් කොළඹගේ මහතා ලේකම්, විදේශ අමාත්‍යාංශය
31 සිරිනිමල් පෙරේරා මහතා ලේකම්, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
32 ජයන්ත ද සිල්වා මහතා ලේකම් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
33 අනූෂ පැල්පිට මහතා ලේකම් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය