රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නම ධුරය
1. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම. රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා
ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
2. ගරු පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා, පා.ම. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙ‍ළෙඳපල විවිධාංගීකරණ
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
3. ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා, පා.ම. සූර්යබල, සුලං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
4. ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා, පා.ම. බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇගළුම් නිෂ්පාදන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
5. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා, පා.ම. සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික
ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
6. ගරු සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මැතිතුමිය, පා.ම. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ්
රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
7. ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා, පා.ම.  පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත
කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන
විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
8. ගරු නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා, පා.ම. ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම්
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
9. ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා, පා.ම. ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම්
හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10. ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා, පා.ම. ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම්
හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11. ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා, පා.ම. සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත
භෝග වගා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා
තේ හා රබර් අපනයන ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12. ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා, පා.ම. ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා
ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13. ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා, පා.ම. උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත්
ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත
කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14. ගරු විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා, පා.ම. දහම් පාසැල්,  පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15. ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා, පා.ම. සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා
හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16. ගරු මොහාන් ද සිල්වා මැතිතුමා, පා.ම. පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා
කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17. ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා, පා.ම. මැණික් හා  ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18. ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා, පා.ම. බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන
කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19. ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා, පා.ම. වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි
හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20. ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා, පා.ම. වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු
ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම
හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21. ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා, පා.ම. කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා, පා.ම. ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය
කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23. ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා, පා.ම. විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම,
ධීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු හා
මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24. ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා, පා.ම. ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25. ගරු සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමා, පා.ම. මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා  ජනාවාස පොදු
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26. ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා, පා.ම. ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා
වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27. ගරු සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා, පා.ම. පසුගාමී  ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන
හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28. ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා, පා.ම. ග්‍රාමීය හා පාසැල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29. ගරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා, පා.ම. දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල්
සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30. ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා, පා.ම. කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන,
පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
31. ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා, පා.ම. වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත
ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32. ගරු ඩී. වී. චානක මැතිතුමා, පා.ම. ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
33. ගරු ඩී. බී. හේරත් මැතිතුමා, පා.ම. පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා
බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
34. ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම. වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා
අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස්
තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35. ගරු නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා, පා.ම. නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා
ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
36. ගරු ජීවන් තොන්ඩමන් මැතිතුමා, පා.ම. වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම්
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
37. ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා, පා.ම. මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය
ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
38. ගරු සීතා අරඹෙපොල මැතිතුමිය, පා.ම. නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා
නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
39. ගරු චන්න ජයසුමන මැතිතුමා, පා.ම. ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය