அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்

புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் விபரம்:

01.மேன்மைதங்கிய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ அவர்கள்  பாதுகாப்பு அமைச்சு
02. கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் நிதி,   புத்தசாசன, சமயம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு
03. கௌரவ நிமல் சிறிபால டி சில்வா தொழில் அமைச்சு
04. கௌரவ ஜீ.எல்.பீரிஸ் கல்வி அமைச்சு
05. கௌரவ பவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி சுகாதார அமைச்சு
06. கௌரவ தினேஷ் குணவர்த்தன வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
07. கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்த கடற்றொழில் அமைச்சு
08. கௌரவ காமினி லொக்குகே போக்குவரத்து அமைச்சு
09. கௌரவ பந்துல குணவர்த்தன வர்த்தக அமைச்சு
10. கௌரவ ஆர்.எம்.சி.பீ. ரத்னாயக்க வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சு
11. கௌரவ ஜனக பண்டார தென்னகோன் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
12. கௌரவ கெஹலிய ரம்புக்வெல்லை வெகுசன ஊடக அமைச்சு
13. கௌரவ சமல் ராஜபக்‌ஷ நீர்ப்பாசன அமைச்சு
14. கௌரவ டலஸ் அழகப்பெரும மின்சக்தி அமைச்சு
15. கௌரவ ஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
16. கௌரவ விமல் வீரவன்ஸ கைத்தொழில் அமைச்சு
17. கௌரவ மஹிந்த அமரவீர சுற்றாடல் அமைச்சு
18. கௌரவ எஸ்.எம். சந்திரசேன காணி அமைச்சு
19. கௌரவ மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே கமத்தொழில் அமைச்சு
20. கௌரவ வாசுதேச நாணயக்கார நீர்வழங்கல் அமைச்சு
21. கௌரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில வலுசக்தி அமைச்சு
22. கௌரவ ரமேஷ் பத்திரண பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சு
23. கௌரவ பிரசன்ன ரணதுங்க சுற்றுலா அமைச்சு
24. கௌரவ ரோஹித அபேகுணவர்த்தன துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சு
25. கௌரவ நாமல் ராஜபக்‌ஷ இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சு
26. கௌரவ அலி சப்ரி நீதி அமைச்சு